About

به نظر شما چه کسی مقصر است؟ مدیران یا کارشناسان مربوطه؟
نظرسنجی
دیدگاه شما برای ما مهم است. دیدگاه شما؟