جنگندەهای ترکیە سە بار آمدی را بمباران کردند

جنگنده های ترکیه امروز 5 شنبه 19 اردیبهشت ماه، مناطق حضور نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را در روستاهای منطقە بری گارە در شهر آمدی بمباران کردند.

به گزارش بولتن نیوز، این جنگندەها سە بار کوهستان بیسمتی را نیز که محل حضور تروریستهای پ.ک.ک است، بە شدت بمباران کردند.

شهروندان ساکن این مناطق بارها از نیروهای پ.ک.ک خواسته اند، از مناطق آنها خارج شوند، تا ترکیه این مناطق را بمباران نکند، اما این گروهکها توجهی به خواست مردم ندارند و اصرار به ماندن در این مناطق دارند.


چاپ   ایمیل