آنها ساخت این قلب را یک پیشرفت پزشکی چشمگیر خوانده اند که می تواند آینده جراحی پیوند قلب را تغییر دهد. -
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: پزشکی

آنها ساخت این قلب را یک "پیشرفت پزشکی چشمگیر" خوانده اند که می تواند آینده جراحی پیوند قلب را تغییر دهد.

-
کلید واژه ها: چاپگر سه بعدی - پیوند قلب - سه بعدی - اولین - چاپگر - جراحی - آینده - پزشکی